Kích thước hình ảnh TikTok 2022

Kích thước ảnh hồ sơ TikTok: 20 x 20 pixel (kích thước tối thiểu để tải lên)

Lời khuyên

  • Mặc dù 20 x 20 là kích thước tải lên tối thiểu, hãy tải lên ảnh chất lượng cao hơn để kiểm chứng trong tương lai.

Kích thước video TikTok: 1080 x 1920

Lời khuyên

  • Tỷ lệ khung hình lý tưởng cho video Tik Tok là 1: 1 hoặc 9:16.

Kích thước hình ảnh TikTok 2022